Kannanotto |

Tutoropettajien tarjoama vertaistuki mahdollistettava myös jatkossa

Tutoropettajatoiminta on erinomaiseksi koettua opetustoimen henkilöstökoulutusta, joka tarjoaa henkilökohtaista tukea opettajalta opettajalle vertaiskoulutuksen ja työssäoppimisen menetelmin autenttisissa ympäristöissä. Opetushallituksen arvion mukaan tutortoiminnan tarjoaman tuen piirissä on lähes 95 % perusopetuksen opettajista.

Valtionavustukset tutoropettajatoiminnan tukemiseksi ovat päättymässä tänä vuonna. Tutoropettajatoiminnan merkitystä ja vaikuttavuutta kartoittavat selvitykset kuitenkin puoltavat vahvasti tutortoiminnan avustusten jatkamista.

Digiajan peruskoulu II -julkaisun toimenpidesuosituksissa todetaan, että tutoropettajajärjestelmä olisi varmistettava pysyväksi toiminnaksi, joka tulisi ottaa huomioon jo tuntikehyksessä sekä valtion budjetissa, jotta hyviä tuloksia aikaan saanut järjestelmä ei loppuisi rahoituksen puutteeseen. Vertaisoppimisen ja yhteisopettajuuden on todettu parantavan opettajien digitaalista osaamista ja laajentavan sen hyödyntämistä osana opettamista.

Myös Digikilta-verkostossa tutoropettajatoiminnan merkitys on havaittu – tutoropettajien tarjoaman vertaistuen avulla on varmistettu mm. etäopetuksen sujuminen vuoden 2020 poikkeusoloissa. Esimerkiksi Kuopiossa syksyllä 2020 tehdyssä kyselyssä 75 % alakoulun ja 64 % yläkoulun opettajista ilmoitti tarvitsevansa tutoropettajan tukea saavuttaakseen opetussuunnitelman digitaitotavoitteet. Tutoreina toimivat opettajat ovat kouluille elintärkeitä kehittäjiä, jotka omalla esimerkillään ja ohjaustoiminnallaan edistävät uuden pedagogisen toiminnan sekä digilaitteiden ja -pedagogiikan käyttöönottoa.

Digikilta-verkoston keskusteluissa on noussut esiin huoli tutoropettajatoiminnan jatkosta valtionavustusten päättyessä. Lokakuun 2019 avustushaussa kunnilta kysyttiin tutortoiminnan rahoitusmahdollisuuksista. Tuolloin kunnat näkivät tilanteen valoisampana, mutta mm. koronavirus on vaikuttanut kuntien taloustilanteeseen ja kehittämistyö on vaarassa jäädä toteutumatta. Koronaviruspandemian myötä yhteiskunnan eri sektoreilla on kertynyt paljon hoitovelkaa. Useimmissa kunnissa ei ole taloudellista mahdollisuutta jatkaa tutoropettajatoimintaa ilman valtionavustusta. Opetushallituksen tuoreen kyselyn mukaan kaksi kolmasosaa kuntien vastaajista uskoo tutoropettajatoiminnan jäävän nykyistä pienimuotoisemmaksi.

Tutoropettajien avulla kunnissa on poikkeusaikanakin pystytty kehittämään opettajien digitaitoja. Myös koulujen etä- ja hybridiopetus mahdollistuu poikkeusoloissa pitkälti erityisesti tutoropettajien tuen ansiosta. Me Digikilta-kuntien edustajat toivomme koko Suomeen tutoropettajatoiminnan valtionavustuksille pikaista jatkoa, jotta toiminta voi jatkua katkeamatta. Tutoropettajatoiminta mahdollistaa opetuksen saralla sekä digitaitojen että pedagogisen osaamisen pääoman kerryttämisen.

Jari Harvio, Hämeenlinnan kaupunki
Reetta-Liisa Viitanen, Riihimäen kaupunki
Keijo Sipilä, Kaarinan kaupunki
Timo Kainulainen, Lappeenrannan kaupunki
Maiju Suomilammi, Vaasan kaupunki
Jouni Paakkinen, Turun kaupunki
Ossi Hyyti, Nurmijärven kunta
Jarno Bruun, Kuopion kaupunki
Paula Vorne, Oulun kaupunki
Hanna Ryhänen, Lohjan kaupunki
Juhani Kärki, Vantaan kaupunki
Hannu Kari, Parkanon kaupunki
Simo Siitonen, Valkeakosken kaupunki
Mari Pesonen, Joensuun kaupunki
Jarmo Viteli, Tampereen yliopisto, TRIM- tutkimuskeskus